سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات حوزه علميه قم 
مدير گروه انديشه 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
معاونت پژوهش مرکز مديريت حوزه علميه خواهران 
رئيس گروه علوم انساني 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مرکز مديريت حوزه علميه خواهران 
رئيس گروه غرب شناسي معاونت پژوهش 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علوم پزشکي فاطميه 
قائم مقام 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مجله ياس 
عضو هيئت تحريريه 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه قم و رئيس مركز مطالعات و تحقيقات 
مشاور عالي رياست 
 
 
مشاوره 
همکاری 
مجله پيام زن 
عضو هيئت تحريريه 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
دروس سطح 
تدریس 
دانشکده علوم سیاسی تهران 
مدرس 
 
 
آسیب شناسی اجتماعی 
تدریس 
ستاد مشترك سپاه 
مدرس 
 
 
انديشه هاي سياسي 
تدریس 
دانشكده امام علي(ع) 
مدرس 
 
 
مديريت 
تدریس 
جامعه المصطفی  
مدرس 
 
 
انسان شناسی  
همکاری 
دانشكده امام علي(ع) 
مدیریت 
 
 
علمی و اجرائی